Disclaimer

Disclaimer voor servicepoint-stevensbeek.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van servicepoint-stevensbeek.com, zoals deze beschikbaar
is gesteld door Servicepoint Stevensbeek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Servicepoint Stevenbeek is het niet
toegestaan tekst, fotomatriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Servicepoint Stevensbeek.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Servicepoint Stevensbeek te mogen claimen of te veronderstellen.

Servicepoint Stevensbeek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Servicepoint
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigen
Mocht deze disclaimer wijzigen dan vindt u de mest recente versie van de disclaimer van
​servicepoint-stevensbeek.com op deze pagina.